Logopedie op scholen in LelystadWat is logopedie?

Logopedie richt zich op de mondelinge communicatie. Dit houdt in dat een logopedist hulp biedt op het gebied van stem-, spraak-, taal- en auditieve verwerkingsproblemen. De logopedist kan werkzaam zijn in een ziekenhuis, een eigen praktijk, een verpleeghuis, maar ook in het onderwijs.

Op jonge leeftijd kan al veel gedaan worden aan het voorkomen van problemen op het gebied van  de spraak- en/of taalontwikkeling.

Logopedie in het basisonderwijs in Lelystad:

In 1972 werd de eerste logopedist aangesteld voor de basisscholen in Lelystad. Door de sterke groei van Lelystad nam het aantal basisscholen snel toe. Het team van logopedisten werd uitgebreid. Op dit moment is een team van 3 logopedisten in dienst van Stichting SchOOL werkzaam op alle basisscholen. 

De werkzaamheden van de logopedist in het basisonderwijs zijn preventief gericht. 

 

Logopedie op Scholen Lelystad:

Logopedie op Scholen in Lelystad wordt gegeven vanuit de volgende doelstelling: het voorkomen, signaleren, begeleiden en verwijzen van kinderen met problemen in de mondelinge communicatie.

Door het optimaliseren van de mondelinge communicatiemoge­lijkheden wordt bereikt dat het kind meer greep krijgt op zijn omgeving, zowel thuis als op school, omdat het beter verstaan wordt en het zijn omgeving beter begrijpt.

Vanuit deze visie staat de logopedie ten dienste van de kinderen die, om welke reden dan ook, dreigen ergens in het onderwijs een aansluiting te missen tengevolge van problemen in de mondelinge communicatie.

 

Aandachtsgebieden van de logopedie in het onderwijs:

Logopedie in het basisonderwijs richt zich op de volgende gebieden:

 

Taalontwikkeling:

Taalproblemen houden verband met de vorm en de betekenis van taal. Zowel het taalbegrip (het kind lijkt niet te begrijpen wat er wordt gezegd) als de taalproductie (het kind lijkt niet in staat te zeggen wat het wil zeggen) kan onvoldoende ontwikkeld zijn.

 

Spraakontwikkeling:

Spraakproblemen hebben betrekking op de techniek van het spreken. Goede vorming van klanken is van belang voor de verstaanbaarheid, maar ook voor latere lees‑en spellingsvaardigheid.

 

Auditief functioneren:

Het voldoende horen en het hebben van voldoende auditieve vaardigheden bijv. auditief geheugen, is van belang voor de spraak‑/taalontwikkeling en het leerproces.

 

Mondgedrag:

Het ademen door de mond en duimzuigen kunnen nadelige invloed hebben op de gebitsontwikkeling, de mondmotorische ontwikkeling, het goed horen en de articulatie.

 

Vloeiendheid:

Onvloeiend spreekgedrag bij jonge kinderen kan stotteren tot gevolg hebben.

 

Adem en stem:

Een heldere stem en een goede ademing is van belang om duidelijk verstaanbaar te zijn. Een afwijkend stemgebruik is een risicofactor voor het ontwikkelen van stembandproblemen.

Tags: Joomla